วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หารือแนวทางในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครสงขลา โดยมีนายนิคม จันพุ่ม นายอำพล ธรรมปาโล นางสาวสุภารัตน์ บุญสม นายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และคณะทำงานในฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID – 19) เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครสงขลา ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าสะอ้าน โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน ระงับ ยับยั้ง ป้องกัน บริหารจัดการผู้ป่วย กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการรักษา ดูแล ส่งต่ออย่างถูกต้องตามมาตรการของระบบสาธารณสุข พร้อมทั้งจัดทำระบบและรวบรวมสถิติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยง ให้มีข้อมูลที่ชัดเจน สามารถรายงานผลและวิเคราะห์การดำเนินการในลำดับถัดไปได้ รวมถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของความจำเป็นต่าง ๆ เพื่อนำมาบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.บ่อยาง ตลอดจนยังเป็นศูนย์ข้อมูลรายงานผลสถานการณ์ประจำวัน สร้างความเข้าใจ ตระหนักรับรู้และการปฏิบัติตนของประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยและห่างไกลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในขณะนี้

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวสิทธิพร กปิลกาญจน์ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality