วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยยังคงเป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่องดการรวมกลุ่ม เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรค และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยยังคงเป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่องดการรวมกลุ่ม เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรค และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ได้มีการปรึกษาหารือข้อราชการ ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ในรอบเดือนที่ผ่านมาให้คณะผู้บริหารและที่ประชุมทราบ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติราชการเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวสิทธิพร กปิลกาญจน์ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ www.facebook.com/SongkhlaMunicipality