วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายสมชัย จันทร์ประทีป รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “เยาวชนคนดีศรีหาดใหญ่”

วันที่ 20 กันยายน 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายสมชัย จันทร์ประทีป รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “เยาวชนคนดีศรีหาดใหญ่” ประจำปี 2563

โดยมี นางสาว ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานพร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล คณะครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ จำนวน 240 คน ซึ่งในการจัดงานเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้ เนื่องจากวันที่ 20กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ รัชกาลที่ 8 ซึ่งล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ในฐานะ”ยุวกษัตริย์ไทย” พระองค์ทรงพัฒนาและอุทิศพระวรกาย อันเป็นคุณอเนกอนันต์นานัปการต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ เทศบาลนครหาดใหญ่ตระหนักในภารกิจอำนาจหน้าที่และเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ที่จะเป็นพลวัตในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลนคร

หาดใหญ่ ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่