วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทองหมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบลและเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ตัวแทนอาสาสมัครแกนนำสุขภาเทศบาลเมืองควนลัง ชุมชนต่างๆ ประธานชุมชน ทุกชุมชน และตัวแทนครูจากโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลังเข้าร่วม จำนวน 181 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา