วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนบริษัท จีเดค จำกัด ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

วันที่ 9 พ.ย.64 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนบริษัท จีเดค จำกัด ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน จากกรณีที่จังหวัดสงขลาได้รับหนังสือจากนายถาวร เสนเนียม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา แจ้งว่าเทศบาลนครหาดใหญ่นำขยะมากองทิ้งไว้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังและไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บ กำจัดให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล กฎหมาย และไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง และบริษัท จีเทค จำกัด ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 ก่อให้เกิดมลภาวะสะสมเป็นเวลายาวนาน

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงสภาพปัญหาข้อเท็จจริง และผลกระทบที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ โรงงานกำจัดขยะมูลฝอยของบริษัท จีเดค จำกัด จากการให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยแก่เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง ส่งผลให้เกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็น รวมทั้งน้ำเน่าเสียที่เกิดจากการชะล้างขยะ ไหลลงสู่ลำคลองธรรมชาติในเขตเทศบาลเมืองควนลัง กระทบต่อระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ สุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตนในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในตำบลควนลัง ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบและเร่งดำเนินการให้เทศบาลนครหาดใหญ่ และบริษัทจีเดค จำกัด ได้ดำเนินการตามข้อตกลงในสัญญาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง และบริษัท จีเทค จำกัด ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว