วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ และนายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับ ซึ่งในวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563 เป็นการจัดการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคูและองค์การบริหารส่วนตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รายละเอียดการฝึกมีทั้งการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในเรื่องการจัดการสาธารณภัย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย การใช้ระบบความปลอดภัยและการโรยตัวจากที่สูง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น