วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และนายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และนายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งนำโดย พลโทสัณห์เพชร สายสรรพมงคล ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ ในการนี้ นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนายชนาธิป ชิตพงศ์ หัวหน้ากองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และการดำเนินงานในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังจากนั้นได้นำคณะนั่งรถบัสเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของโรงไฟฟ้าจะนะ