วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์เป็นประธานกิจกรรมสวนครัวข้างเริน

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมสวนครัวข้างเริน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ไม่จ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้ นำโดยนายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์เป็นประธาน

ในกิจกรรมครั้งนี้ มีการสาธิตวิธีการปลูกพืชในกระถาง และการขยายพันธุ์ในรูปแบบปักชำแบบควบแน่นและแจกชุดพืชผักพร้อมดินปลูกแก่ประชาชน ชุมชนคลองเปลและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล เทศบาลเมืองคอหงส์