วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมให้ความรู้ในการปลูกผักอินทรีย์เพื่อสุขภาพ โครงการลดขยะอินทรีย์-ลดโรค

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้นายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมให้ความรู้ในการปลูกผักอินทรีย์เพื่อสุขภาพ โครงการลดขยะอินทรีย์-ลดโรค โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ชาวชุมชนคอหงส์ 4 และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในการปลูกผักอินทรีย์เพื่อสุขภาพ เข้าร่วม ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคอหงส์ 4

กิจกรรมในครั้งนี้ นำโดยนายปรีชา อุนทรีจันทร์ ประธานชุมชนบ้านคอหงส์ 4 ร่วมกับชาวชุมชนบ้านคอหงส์ 4 จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอหงส์ มาสาธิตการปลูกผักอินทรีย์ จากปุ๋ยที่ได้จากการหมักเศษอาหารในครัวเรือนในถังหมักขยะอินทรีย์ ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมคือผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในการปลูกผัก การแยกขยะ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือน ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการคัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทีคณะผู้บริหารมุ่งเน้นให้ความสำคัญ ตามแนวทางบริหารที่ได้ตั้งไว้ “ทุกตารางนิ้วเราพร้อมดูแล”