วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมประธานชุมชน ครั้งที่3

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมประธานชุมชน ครั้งที่3 ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการ ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาชุมชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนทั้ง 30 ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง