วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครหาดใหญ่ และคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนเกษตรอำเภอ ตัวแทนประธานชุมชนเกาะเลียบ ตัวแทนประธานชุมชนสรรพสามิต ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี งบประมาณ 2563 เพื่อพิจารณามอบเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) (ลงทะเบียนรับถุงยังชีพ) จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 18,138 ครัวเรือน และมอบอาหารสำเร็จรูป คนเร่ร่อน/คนตกงาน ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ แต่ไม่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อขออนุมัติโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย (จ่ายอาหารเสริม) ผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขออนุมัติเงินช่วยเหลือจากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 บริเวณถนนศรีภูวนารถ บริเวณถนนรัถการ ริมทางรถไฟ


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่…