วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และคณะ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร/ผู้อำนวยการสำนัก/กองเทศบาลฯ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลนครหาดใหญ่จัดเป็นประจำทุกปี โดยวันดังกล่าวถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก และพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกของโลก ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่