วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในการประชุมเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT จัดกาประชุม“Coordination Meeting For IMT-GT Green Cities Mayor Council”

เทศบาลนครหาดใหญ่ ในฐานะรองประธานสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT จัดการประชุม“Coordination Meeting For IMT-GT Green Cities Mayor Council” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทั้ง 14 จังหวัดในภาคใต้ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มี นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อรับสมัครเมืองที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT และรับสมัครเมืองที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามสาขายุทธศาสตร์เมืองสีเขียว ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการขนส่ง (Transport) ด้านพลังงงาน (Energy) ด้านการจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education Sustainable Development) ด้านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้านความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Carbon Literacy) รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสำคัญที่จะจัดขึ้นภายในปีนี้ จำนวน 3 รายการ ได้แก่

1.การประชุมรายสาขา ทั้ง 7 สาขา ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างประเทศอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย ซึ่งประเทศไทยเป็น Lead City จำนวน 2 สาขา คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็น Lead City ด้านการขนส่ง (Transport) และเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็น Lead City ด้านความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Carbon Literacy) โดยจัดประชุมขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

2.การประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ.2563

3.การประชุมนายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ.2563