วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายสมชัย จันทร์ประทีป รองปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายสมชัย จันทร์ประทีป รองปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วย พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประธานชุมชน รองประธานชุมชน คณะกรรมการ สมาชิกของชุมชน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบข่าวสาร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังสมาชิกชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และนำความต้องการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนมานำเสนอให้เทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่