วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายอรุณ อรัญดร ประธานสภาเทศบาลเมืองคอหงส์เปิดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ตามข้อบัญญัติการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00 น. นายอรุณ  อรัญดร ประธานสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ เปิดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563  ตามข้อบัญญัติการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 21 และ ข้อ 22 โดยมีประเด็น และสาระสำคัญประกอบด้วย

                        1.ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่1  (ประธานแจ้งต่อที่ประชุม)

      2.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564  โดยที่ประชุมมีมติ คือ         

                        สมัยสามัญ สมัยที่2 วันที่ 1พ.ค. 2563 กำหนด 30 วัน

                        สมัยสามัญ สมัยที่3 วันที่ 1ส.ค. 2563  กำหนด 30 วัน

                        สมัยสามัญ สมัยที่4 วันที่ 1 พ.ย. 2563 กำหนด 30 วัน

                        และสมัยแรก ประจำปี 2564  ในวันที่ 1 ก.พ. 2564  กำหนด 30 วัน

                    3. รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2563