วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกับการพัฒนาชุมชนสู่สังคมใหม่ ประจำปี 2565

วันนี้ 11 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกับการพัฒนาชุมชนสู่สังคมใหม่ ประจำปี 2565 ภายใต้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแผนด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยมีนางสาวสุภารัตน์ บุญสม และนายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายเกรียงไกร คมขำ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานด้านพัฒนาสตรีในพื้นที่ ให้สตรีได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันและนำไปพัฒนา ขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนต่อไป

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวกรชนก บุญสม // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality