วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายอำพล ธรรมปาโล และนางสาวสุภารัตน์ บุญสม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นำสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบอินทผลัมให้แก่ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในชุมชน

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายอำพล ธรรมปาโล และนางสาวสุภารัตน์ บุญสม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นำสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบอินทผลัมให้แก่ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในชุมชน จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนบ่อหว้า ชุมชนบ้านบน และชุมชนมัสยิดบ้านบน

เพื่อส่งเสริมศาสนกิจพิธีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ของพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และให้ความสำคัญกับทุกศาสนา เดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่งแห่งการถือศีลอดที่พี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนต้องถือปฏิบัติ ถือเป็นเดือนแห่งการประกอบความดี ละเว้นการกระทำที่ไม่ดี และประกอบศาสนกิจอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่ถือศีลอดจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยความสมัครใจตลอดเดือนรอมฎอน ตั้งแต่รุ่งอรุณจนตะวันตกดิน ด้วยการแสดงเจตนาถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺ ทั้งนี้ พี่น้องชาวมุสลิมมีความเชื่อว่า ท่านศาสดาละศีลอดด้วยอินทผลัมก่อนเป็นคำแรก ซึ่งอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย และสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นในภาวะที่ร่างกายอ่อนเพลีย จากการขาดอาหารและน้ำ ลูกอินทผลัมจึงเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ละศีลอด

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวกรชนก บุญสม // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ www.facebook.com/SongkhlaMunicipality