วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

วันที่ 30 มี.ค.63 ที่ห้างบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอำพล  พงศ์สุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 

            ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 2019 ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว และปรากฏว่ามีผู้ประกอบการ ร้านค้าหลายแห่งได้มีการฉวยกักตุนสินค้าและขึ้นราคาสินค้า  ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน    จังหวัดสงขลาจึงออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดด้วยราคาสินค้าและบริการ  เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ   โดยให้ผู้ประกอบการค้าและบริการ  ติดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือบริการที่จำหน่ายให้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกลาง  และหากพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าเกินราคาหรือสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วน ซึ่งราคาสินค้าและบริการ รวมถึงฉวยโอกาสกักตุนหรือปฎิเสธการจำหน่าย  หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการปิดป้ายราคาแสดงราคาจำหน่ายหรือไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปีพุทธศักราช 2542

            ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้ความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ หรือฉวยโอกาส โปรดแจ้งรายละเอียดที่สายด่วนกรมการค้าภายใน หมายเลข 1569 หรือสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัด (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา)หมายเลขโทรศัพท์ 074-312077 เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป…