วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายเดชา สุรพงษ์ วิศวกรระดับ 10 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานกล่าวต้อนรับเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะโดยชุมชนท้องถิ่น โดยมีฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายเดชา สุรพงษ์ วิศวกรระดับ 10 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานกล่าวต้อนรับเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะโดยชุมชนท้องถิ่น โดยมีฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่องการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนมีการซักถาม ณ ห้องประชุม อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ จากนั้นได้นำคณะเครือข่ายฯ ชมพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ ตามลำดับ