วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายเสรี เดชะตุงคะ รหญ.(ปร.) ผู้แทน ผหญ. เป็นประธานในโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 62 นายเสรี เดชะตุงคะ รหญ.(ปร.) ผู้แทน ผหญ. เป็นประธานในโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กำหนดให้ สมอ.ทหญ. จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและรณรงค์ด้านความปลอดภัยฯ ประกอบกับเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาของตนเอง ทหญ. ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ

ทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ ก่อให้เกิดผลดีและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050