วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

นิติศาสตร์ ม.ทักษิณ เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19″ ภายใต้ชื่อ “ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชนออนไลน์” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการจัดงานแถลงข่าวการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดศูนย์นิติศาสตร์ชุมชนออนไลน์” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมทั้งร่วมแถลงข่าว สำหรับผู้ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรองศาตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์อาจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์

สำหรับการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19″ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า “ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มหาวิทยาลัยทักษิณได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนและชุมชนใน 3 ลักษณะ คือ

1. การช่วยเหลือ เยี่ยวยาและฟื้นฟูนิสิตและผู้ปกครอง โดยเฉพาะการลดหย่อนค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษา การขยายระยะเวลาการศึกษา และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นอกจากนี้ยังได้ประสานกับเครือข่ายหอพักในการช่วยเหลือเพื่อลดค่าหอพักให้แก่นิสิตที่อาศัยในหอพักต่าง ๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

2. คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการ เยียวยาและช่วยเหลือสังคม อาทิ คณะอุตสาหกรรมการเกษตรและชีวภาพเป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่ริเริ่มผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแจกจ่ายประชาชนในช่วงแรก ๆ ของการแพร่ระบาด คณะวิทยาศาสตร์ผลิตสุรากลั่นทดแทนแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชแก่ประชาชน

3. มหาวิทยาลัยทักษิณทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนจัดทำโครงการบริการความรู้สู่สังคมผ่านภูมิปัญญาชาวใต้ โดยร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการสร้างพื้นที่กลางเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้า ถ่ายทอดและกระจายองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

สำหรับวันนี้เป็นการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยที่จะขับเคลื่อนศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน ในการให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน คณะนิติศาสตร์ มีบทบาทสำคัญหลายประการในการเข้าไปผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและการเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือสังคมโดยขับเคลื่อนกระบวนการและกลไกทางกฏหมายในรูปแบบต่าง ๆ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ พบว่ามีกลุ่มประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากิน แต่มีประเด็นที่มีความสำคัญมาก ๆ คือ ผลกระทบทางกฎหมายที่มีต่อประชาชน เช่น ถูกเลิกจ้าง การถูกให้ออกจากงานกระทันหันโดยอ้างเหตุสุดวิสัย หรือผลกระทบจากการลดค่าตอบแทนเนื่องจากต้องลดเวลาของการทำงาน หรือแม้แต่การไปทำงานไม่ได้เนื่องจากผลกระทบของ พ.ร.ก. ในสถานการณ์สุดวิสัย ดังนั้นการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19″ จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งเป็นที่พึ่งของชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว”

รองศาตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและกระทบต่อทุกภาคส่วนเพราะเป็นสภาวการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าวิกฤตใด รัฐบาลจึงได้ระดมทั้งสรรพกำลังและมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผลกระทบที่มักตามมาเหมือนเป็นเงาตามตัวคือปัญหาข้อพิพาททางด้านกฎหมาย ทั้งในส่วนของลูกจ้างที่อาจไม่ได้รับค่าจ้างค่าชดเชย หรือนายจ้างที่เป็นหนี้ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี โดยที่มิอาจหลีกเลี่ยงเพื่อมิให้เกิดข้อพิพาทต่อกันได้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมี “ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน” ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนอยู่แล้ว โดยในสถานการณ์ปกติจะมุ่งเน้นให้คำปรึกษาแบบพูดคุยพบประเจอหน้ากัน รวมทั้งการให้ความรู้ทางกฎหมายผ่านการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้นิสิตได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเก็บข้อมูลปัญหาทางด้านกฎหมายในชุมชนและคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทำกิจกรรมค่ายอาสา, เวทีเสวนา เป็นต้น แต่ด้วยข้อจำกัดที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการ social distancing จึงได้ปรับเปลี่ยนมาให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 โดยภารกิจของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแห่งนี้จะดำเนินการใน 2 ภารกิจหลัก ได้แก่

1. ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมาย โดยไม่รวมถึงการว่าความ (ทั้งนี้ หากผู้ขอรับคำปรึกษาเป็นผู้ยากไร้และประสงค์จะดำเนินคดีในทางกฎหมาย ศูนย์ฯ จะทำการประสานติดต่อกับสภาทนายความจังหวัดสงขลาหรือสภาทนายความภาค 9 เพื่อจัดหาทนายความในการให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดี)

2. ให้ความรู้ทางกฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น info-graphic หรือคลิปวีดีโอ

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม

และการแนะนำช่องทางการรับบริการจากศูนย์นิติศาสตร์ชุมชนออนไลน์ โดย อาจารย์จิรนันท์ ไชยบุปผา ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ ซึ่งผู้ขอรับคำปรึกษาต้องเป็น “บุคคลธรรมดา” ไม่รวมถึง “นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือหากำไร” ซึ่งอาจเป็นประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถขอรับคำปรึกษาจากศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน ได้ที่

1. facebook fanpage คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2. Google form : https://forms.gle/VoZucjGU2j2EfeqE8

โดยให้ส่งคำถามหรือปัญหา พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

สำหรับขั้นตอนการให้คำปรึกษา ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน จะมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขากฎหมายต่าง ๆ เป็นผู้ให้ความเห็น โดยมีบัณฑิตจบใหม่และนิสิตที่เป็นอาสาสมัครศูนย์นิติศาสตร์ชุมชนเป็นผู้รับเรื่องจากช่องทางออนไลน์ ซึ่งแต่ละกรณีจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มรับเรื่อง ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็น เรียบเรียงความเห็น ตรวจทานความเห็น และส่งคำปรึกษาคืนให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน

โดยทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการให้คำปรึกษา ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฏ ทองขะโชค ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเศรษฐกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลียงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณภัทร ชิตวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแรงงาน

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ธีรยุทธ์ ปักษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเด็กและเยาวชน

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเอกชน

อาจารย์ ดร.จิดาภา พรยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายสวัสดิการสังคม

อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ สุขุม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ

อาจารย์ ดร.ศาสตรา แก้งแพง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งหวังอย่างยิ่งในการเป็น “สื่อกลางในการขับเคลื่อนกลไกการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน” และขอให้ประเทศไทยก้าวผ่านช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเร็ววัน