วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและนายกเทศมนตรีนครสงขลาวันแรกคึกคัก มีผู้สนใจเดินทางมาสมัครจำนวนมาก

เช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสารภี 2 เทศบาลนครสงขลา เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นวันแรก ซึ่งบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเดินทางมาสมัครในเช้าวันนี้ จำนวน 5 ทีม และมีผู้สมัครอิสระเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา อีก 4 ราย โดยกำหนดการรับสมัครรับเลือกตั้งจะรับสมัคร ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับผู้สมัครฯ ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่รับสมัครเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้ง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กกต. กำหนด ในส่วนของวันเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ

ในส่วนเขตการเลือกตั้งของเทศบาลนครสงขลา ได้แบ่งเขตการเลือกตั้ง ออกเป็น 4 เขต ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ได้เขตละ 6 คน และมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 94 หน่วยเลือกตั้ง

ทั้งนี้ เทศบาลนครสงขลา ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสงขลา ณ ห้องงานสารบรรณ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 1) โทรศัพท์ 074-311015 ต่อ 152