วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

บรรยากาศประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่างเดินทางมาลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพและอาหารกล่องสำเร็จรูป ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ ภาพบรรยากาศประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่างเดินทางมาลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพและอาหารกล่องสำเร็จรูป ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือกรณีมอบถุงยังชีพ แก่ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 พ.ค.63 และเปิดรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือกรณีมอบอาหารกล่อง แก่คนเร่ร่อน หรือ คนตกงาน ผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบาก เป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาซ้ำซ้อน ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ความสนใจและเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร 074-200142


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่