วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

บริการบนโครงข่าย 5Gพัฒนาต่อยอด งานวิจัยให้เกิดประโยชน์พัฒนากำลังคน ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

  • บริการร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร พลังงาน เพื่อพัฒนาต่อยอด งานวิจัยให้เกิดประโยชน์พัฒนากำลังคน ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเพิ่มขีด ความสามารถเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  • ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาศักยภาพ ทางด้าน หุ่นยนต์ (Robotics) และระบบการผลิตแบบ อัตโนมัติ (Automation)

สนใจติดต่อได้ที่ Contact Center : 1888
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.ntplc.co.th/Product/mobile

ntplc #โทรคมนาคมแห่งชาติ