วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

บริษัท เชฟรอนประเทศไทย จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไพลิน แปลงสำรวจใน ทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27

วันนี้ (29 ต.ค..63) ที่ห้องประชุมสินสมุทร โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  นายวงศกร  นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไพลิน  แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27

            บริษัท  เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต  จำกัด  จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ  ผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไพลิน แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย  หมายเลข B12/27 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อเสนอโครงการ  ขอบเขตการศึกษา  และการประเมินทางเลือกโครงการ  เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อไป โดยเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุม   โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นผู้รับสัมปทานและผู้ดำเนินงาน ในแปลงสำรวจทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,120 ตารางกิโลเมตร นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529  ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาปิโตรเลียม ตามเงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม  โดยมีเป้าหมายในการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ 420 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  

เพื่อรักษากำลังการผลิตปิโตรเลียมในแปลง B12/27 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  มีแผนที่จะดำเนินโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งไพลินแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B12/27 เพิ่มเติม ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความเห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินโครงการ  ทั้งนี้กิจกรรมอยู่ภายใต้ขอบเขตการศึกษา ของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ประกอบด้วย 1) การเจาะหลุมสำรวจและหลุมประเมิน จำนวน 60 หลุม 2) การติดตั้งแผ่นลงผลิต จำนวน 81 แท่น  และ 3) การผลิตปิโตรเลียม จากแท่นหลุมผลิตเดิม ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันและแท่นหลุม ผลิตที่ติดตั้งใหม่

บริษัท  เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกและพัฒนาธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมานานกว่า 56 ปี โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติโดยรวมของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่นำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าให้กับคนไทย ส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม  เชื้อเพลิงยานพาหนะ  ก๊าซหุงต้ม  และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  นอกจากนั้นการดำเนินงานของเชฟรอน ยังช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมไปถึงช่วยให้เกิดการจ้างงาน         โดยพนักงานกว่าร้อยละ 98 เป็นคนไทย

ณัฐภรณ์  ศรีมณีรักษ์//ภาพ-ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

29 ต.ค.63