วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

บัณฑิตอาสา สงขลา พร้อมเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ถึงแนวทางการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบที่ 4

จากการนำเสนอแนวทางและกระบวนการทำงานของภาครัฐ ที่เกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ภายใต้กิจกรรม การอบรมสร้างความเข้าใจ แก่บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ในพื้นที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่ง ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคั่ง ยั่งยืน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินการที่ต้องให้ประชาชนในฐานะเจ้าของพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเองเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนในพื้นที่ ตามหลักการมีส่วนร่วมที่ยึดประชาชนเป็นฐานการบริหารจัดการ ซึ่งที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน 31 หมู่บ้าน ใน 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม และ ตำบลตลิ่งชัน โดยมีการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และได้ร่วมจัดทำเป็นข้อเสนอแผนการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นแผนที่ประชาชนร่วมกันคิด ร่วมออกแบบ เพื่อนำเสนอในการพัฒนาเมืองต้นแบบที่ 4 นี้ด้วย
ว่าที่ร้อยตรีชาคริต ทองเต็ม ประธานบัณฑิตอาสาอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงแนวทางในการสร้างความเข้าใจภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมว่า การดำเนินการ โครงการเมืองต้นแบบที่ 4 “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตในส่วนของข้อมูลและมุมมองของคนในพื้นที่ซึ่งยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้น มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย ดังนั้นบัณฑิตอาสาซึ่งเป็นลูกหลานของคนในพื้นที่ และเปรียบเสมือนสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างพี่น้องประชาชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นเราจะมีการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ และสร้างความเข้าใจ ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษที่จะมีการดำเนินการต่อไป
ด้านนายเชาวลิต ชูเพชร ตัวแทนบัณฑิตอาสาฯ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้รับฟังในครั้งนี้ว่า ในพื้นที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง จึงทำให้เกิดความกังวล และเข้าใจผิดต่อการขับเคลื่อนของโครงการที่เกิดขึ้น ซึ่งบัณฑิตอาสาในฐานะตัวแทนของภาครัฐ พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงข้อเท็จ และมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
อย่างไรก็ตามภายหลังจากการอบรมบัณฑิตอาสา ฯ จะมีการลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจ และสอบถามความคิดเห็นต่างๆของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถึงการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเองต่อไป