วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 3)

❌ยกเลิก ประกาศ กพท. เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 2)
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในจังหวัดภูเก็ตยังถือว่ามีความเสี่ยงที่ต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้อีก

In reference to “The Notification of the Civil Aviation Authority of Thailand” issued on 15 May 2020, the closure of Phuket International Airport is extended until further notice. To make changes or get information about flight bookings, please contact your airline or travel agent directly.

We sincerely apologise for any inconvenience this may cause.

ประกาศกพท. เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 >> https://www.caat.or.th/archives/50166