วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่จังหวัดสงขลา

เนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเริ่มจากการพบผู้ติดเชื้อในตลาดกลางกุ้งในกบลุ่มแรงงานต่างด้าว มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และยังมีการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา จึงออกมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยให้สวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกนอกที่พัก ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความแออัด และให้เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและสถานที่ที่มีความเสี่ยงบ่อยๆ

เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความแออัด เทศบาลนครหาดใหญ่ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบยกเลิกการจัดกิจกรรมจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ดังนี้

  1. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ประจำปี 2563
  2. กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
  3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  4. กิจกรรมการศึกษาดูงาน
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป