วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ประกาศ บมจ.สงขลาแคนนิ่งเรื่อง การบริหารจัดการ และ เงื่อนไข การเข้าทำงานของพนักงานบริษัทสงขลาแคนนิ่ง

ประกาศ บมจ.สงขลาแคนนิ่ง

เรื่อง การบริหารจัดการ และ เงื่อนไข การเข้าทำงานของพนักงานบริษัทสงขลาแคนนิ่ง

  เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ถึงหลักการบริหารจัดการและเงื่อนไขการจัดพนักงาน เข้าทำงาน ในสถานการณ์ที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามหลักการบริหารจัดการ Bubble and Sealed ทางบริษัทมีหลักในการจัดการ การเข้ามาทำงานของพนักงานดังนี้ 
 1. พนักงานที่เข้ามาทำงานทุกคน จะต้องผ่านการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และตรวจสอบยืนยันผลตรวจ โควิค-19 เป็นลบ ( negative ) โดยวิธี Antigen Test Kit หรือ RT-PCR
 2. พนักงานทั่วไปจะต้องอยู่ในโรงแรมที่พัก ( OQ ) หรือสถานที่พักที่บริษัทจัดหาให้เท่านั้น ไม่อนุญาติให้พนักงาน เดินทางไปกลับบ้าน – ที่ทำงาน โดยบริษัทมีการบริหารจัดการทั้งเรื่องรถรับส่งพนักงาน และ จัดหาอาหารให้ พนักงาน 3 มื้อ ทั้งนี้พนักงานไม่สามารถออกมาข้าง นอกโรงแรมที่พักได้ ยกเว้นออกมาขึ้นรถรับส่งเพื่อมา ทำงานเท่านั้น และไม่มีการแวะในระหว่างการเดินทาง
 3. พนักงานที่รักษาตัวหายจากโควิค -19 และครบเวลาการกักตัวตามใบรับรองแพทย์ สามารถเดินทางไป กลับบ้าน – ที่ทำงานได้ เนื่องจากเป็นพนักงานที่มีภูมิคุ้มกันแล้ว และไม่สามารถรับเชื้อ หรือแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้ โดยมีหลักฐานใบรับรองแพทย์แสดงให้เห็นว่าได้รักษาหายแล้ว
 4. พนักงานที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว เป็นเวลา 14 วัน (หรือกรณี Astrazeneca 1 เข็ม เป็นเวลา 14 วัน) โดยมีหลักฐานการได้รับวัคซีนอย่างถูกต้อง สามารถเดินทางไปกลับบ้าน-ที่ทำงานได้ เนื่องจากเป็นพนักงาน ที่มีภูมิคุ้มกันแล้ว
 5. พนักงานที่เข้าทำงานทั้งหมดในบริษัท ยังคงต้องปฏิบัติตนตามหลัก D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด อันได้แก่
  D – Social Distancing การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
  M – Mask การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  H – Hand Washing การหมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
  T – Temperature Check การตรวจวัดอุณหภูมิ
  T – Testing การตรวจหาเชื้อเมื่อมีอาการเข้าข่าย
  A – Application การสแกนใช้แอพลิเคลชั่น หมอชนะ และ ไทยชนะ ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายชัดเจนที่จะให้พนักงานทุกคน 100% ได้รับวัคซีนป้องกันโควิค-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับพนักงาน, สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในบริษัท และสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชน