วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณเรื่องเลื่อน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

📌ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คน ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จากระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

ได้นำความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนวันพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว เป็นวันที่ ๑๔ และ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่มา: https://drive.google.com/file/d/1OKTEmE2RnDWCcAsxKzovJgY3_AgEG4I0/view?usp=sharing
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

WeTSU

TSU

มหาวิทยาลัยทักษิณ