วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ผวจ. สงขลา ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) สามเหลี่ยมการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชา ระหว่าง สถาบัน กศน. ภาคใต้ สวนสัตว์สงขลาและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ที่มุ่งสนองนโยบายจังหวัดในการพัฒนาเมืองสงขลาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

วันนี้ (25 ต.ค. 62)  ณ ห้องประชุมสถาบันกศน. ภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป และร่วมเป็ฯสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) สามเหลี่ยมการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชาระหว่างสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ สวนสัตว์สงขลาและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านเกษตรตามแนวศาสตร์พระราชา กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์และกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าของไทย การแสดงโชว์ของสัตว์ ฯลฯ โดยมีนายสุรเชษฐ์ สุนทรากร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคใต้ นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา นายอำนาจ เปียกลิ่น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์สงขลา นายอาวุธ มหาสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

วันนี้ (25 ต.ค. 62)  ณ ห้องประชุมสถาบันกศน. ภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป และร่วมเป็ฯสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) สามเหลี่ยมการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชาระหว่างสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ สวนสัตว์สงขลาและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านเกษตรตามแนวศาสตร์พระราชา กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์และกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าของไทย การแสดงโชว์ของสัตว์ ฯลฯ โดยมีนายสุรเชษฐ์ สุนทรากร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคใต้ นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา นายอำนาจ เปียกลิ่น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์สงขลา นายอาวุธ มหาสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคใต้
นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคใต้ กล่าวว่า จากนโยบายพัฒนาจังหวัดสงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบนโยบายในการพัฒนาและการทำงานแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาเมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ที่ผ่านมา ในการพัฒนาเมืองสงขลาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นอัจฉริยะด้านต่างๆ เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตในทุกมิติขึ้นการใช้งานได้จริงในพื้นที่และเพื่อพัฒนาจังหวัดสงขลาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยสถาบัน กศน.ภาคใต้ สวนสัตว์สงขลา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลามีพันธกิจครอบคลุม 4 ส่วน ที่สามารถตอบสนองนโยบายของจังหวัดสงขลาได้อย่างเด่นชัด ได้แก่ เมืองแห่งความปลอดภัย (City of Safety) เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green City) เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ (Smart City of Learning) และเมืองแห่งกีฬา (Sport City) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั้งในจังหวัดสงขลาและในเขตพื้นที่ในภาคใต้สามารถเข้ารับบริการ การศึกษาเรียนรู้ในมิติต่าง ๆ ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูก แต่มากด้วยคุณค่าทางการศึกษา มีให้ดู มีความรู้มีกิจกรรมให้ปฏิบัติได้จริง สัมผัสกับโลกเสมือนแห่งดาราศาสตร์ จักรวาล ศึกษาธรรมชาติชีวิตสัตว์ต่างาในประเทศไทยได้อย่างใกล้ชิด ต่อเติมจินตนาการในการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ  

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 

25 ต.ค. 62