วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

“ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์” ผู้อำนวยการงานศูนย์เครื่องมือกลาง มรภ.สงขลา รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำนวยการงานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ในโครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี มีคุณธรรม” จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผศ.ดร.ทวีสินกล่าวว่า ตนเริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2540 บรรจุครั้งแรกที่สถาบันราชภัฏสงขลา (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) ตลอดระยะเวลาเกือบ 24 ปีที่ปฏิบัติราชการ ณ ที่แห่งนี้ มีความภูมิใจในความเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน รู้สึกรักและผูกพันเหมือนที่นี่เป็นบ้านหลังที่สอง ในเรื่องการทำงานได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาเป็นธงนำในการทำงาน ดังความตอนหนึ่งที่ทรงพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 30 มีนาคม 2541 ว่า

การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่ข้าราชการทุกคนจะต้องทำหน้าที่ทุก ๆ ประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ โดยเต็มกำลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอย่างจักได้บรรลุความสำเร็จอย่างสูงและบังเกิดประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ตน แก่หน้าที่ และแก่แผ่นดิน

ผศ.ดร.ทวีสินกล่าวอีกว่า เมื่อต้องพบเจอปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ตนจะนึกถึงคำสอนของพระองค์ท่าน แล้วมองไปที่พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ เพียงเท่านี้ก็มีกำลังใจในการทำงานต่อไป ด้วยความระลึกอยู่เสมอว่า “ข้าราชการ คือ ข้าของแผ่นดิน” ซึ่งรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ถือเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติประวัติสูงสุดรางวัลหนึ่งในชีวิตการรับราชการของตัวเอง เป็นรางวัลแห่งความสุขใจ ความภูมิใจของตนเองและครอบครัว และเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินต่อไป