วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี 2563 เพื่อสืบสานพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามแบบชาวพุทธวิถีใหม่ New Normal

ช่วงค่ำวันที่ (5 ก.ค. 63) ที่พระอุโบสถ วัดหัวป้อมใน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่าฆราวาส พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาสประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจนุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมในพิธี ซึ่งทางวัดได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การสวดมนต์ฟังเทศน์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดี จรรโลงจิตใจของผู้มีจิตศรัทธาในพระศาสนา ตลอดจนความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว

สำหรับวันอาสาฬหบูชา 2563 ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 ตามจันทรคติ มีความสำคัญที่ชาวพุทธควรระลึกถึง ได้แก่ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นวันที่เกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นองค์แรกในโลก คือ “พระอัญญาโกณฑัญญะ” จากการที่รู้แจ้งเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก คือ การที่ท่านโกณฑัญญะนั้นได้บรรลุธรรมและบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า และเป็นครั้งแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความร่วมมือและดำเนินการตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ การสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การเว้นระยะห่างระหว่างกัน และการล้างมือ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-วิทยา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

5 ก.ค. 63