วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 มุ่งสร้างความรู้ที่ถูกต้องแก่บุคลากรในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

วันที่ 20 ก.ค. 2563 ที่โรงแรมฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว “กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” รุ่นที่ 1 โดยมีนายประสิทธิ์ กุลเทพรหม หัวหน้ายุทธศาสตร์แผนงานและวิชาการในฐานะผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม และอาสาสมัครเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal

นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม หัวหน้ายุทธศาสตร์ แผนงานและวิชาการผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยมากขึ้น เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอาจมีเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประสบ อุบัติเหตุทางบก ทางน้ำและภัยธรรมชาติ ความปลอดภัยจึงมีความสำคัญในด้านการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างความสงบสุขในสังคมเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่าการเน้นในเชิงปริมาณ

พร้อมกันนั้น ยังส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ รวมถึงดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ นักท่องเที่ยว รวมถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับภูมิภาค ได้จัดทำโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่บุคลากร ด้านการท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยว อย่างทันท่วงที สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยว รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

20 ก.ค. 63