วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 500, 000 ตัว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ

 วันนี้ (18 ก.ย. 63) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีนายธนาวุฒิ กุลจิตชนก ประมงจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวในพื้นที่ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากินพืช) จำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาบ้า (สุลต่าน) จำนวน 300,000 ตัว และปลายี่สกเทศ จำนวน 200,000 ตัว บริเวณตลาดน้ำบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ที่มีน้ำขังตลอดปี มีหนองน้ำเล็กๆ ที่ไหลเชื่อมต่อกับคลองอู่ตะเภา ทำให้สัตว์น้ำสามารถแพร่ขยายพันธุ์ เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเนื่องจากบริเวณพรุค้างคาวมีการเจริญเติบโตของพืชน้ำพวกสาหร่ายหางกระรอกเป็นจำนวนมากในการปล่อยปลากินพืชครั้งนี้ก็เป็นการช่วยแก้ปัญหาขอความสมบูรณ์ของพืชน้ำได้ในระดับหนึ่ง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณลดลงอย่างน่าเป็นห่วง สาเหตุเนื่องมาจากการทำประมงที่เกินกำลังผลิตของสัตว์น้ำในธรรมชาติ และปัญหาจากการเกิดมลพิษในแหล่งน้ำ ส่งผลกระทบให้สัตว์น้ำหลายชนิดต้องสูญพันธุ์ไปเป็นจำนวนมาก ชาวประมงบางส่วนซึ่งเคยมีอาชีพและรายได้จากการทำประมง ต้องหันไปประกอบอาชีพอื่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งประสานงานความร่วมมือ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้ทรัพยากรประมงคงอยู่คู่กับแหล่งน้ำ รวมทั้งช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนของไทยได้ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำต่อไป

นอกจากนี้ รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ ซึ่งในช่วงนี้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จะมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำไนแหล่งน้ำต่างๆ มักอยู่ในระดับสูง มีความเหมาะสมต่อการแพร่ขยายพันธุ์และการบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมงจึงกำหนดให้ทุกจังหวัดมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมกันเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศได้เกิดจิตสำนึกหวงแหนในทรัพยากรสัตว์น้ำและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

18 ก.ย. 63