วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ชูแนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปี 2563 หวังกระตุ้นจิตสำนึกทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 9 ธ.ค. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการป.ป.ช. ภาค 9 นายจักรินทร์ ชุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา และนายรุ่งโรจน์ และสูบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปี 2563  เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของจังหวัดสงขลา ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย และสนองแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ประเทศไทยและนานาประเทศต่างๆ ตื่นตัวและมุ่งมั่นแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มแข็ง โดยใช้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” หวังให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่ก่อให้ความเสียหายอย่างรุนแรง ให้คนไทยรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบได้อีกต่อไป ตลอดจนให้คนไทยน้อมนำหลักพอเพียงและจิตอาสา มาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ค่านิยมของการไม่โลภ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของสุจริตชน นอกจากนี้ต้องการให้นานาชาติรับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทยอันจะนำไปสู่การลดปัญหาการทุจริต 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ความว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตาม เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การรับชมวีดิทัศน์การกล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ TaC Team ไทย ลดทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช., การบรรยาย ในหัวข้อ “สถานการณ์การทุจริตในพื้นที่ 7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยนายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 9 และการบรรยายพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ “ต้านโกงโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโตและพระอาจารย์ ดร.สมพงษ์ ระตะนะวังโส

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-ฟิตตรี/ภาพ

 9 ธ.ค. 63   

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา