วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ฯ ในพื้นที่อำเภอเทพา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 10.30 น. ที่บ้านเลขที่100/9 หมู่ที่ 7 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลานายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครอบครัวนางแวสะปีเยาะ ดามีแล ซึ่งเป็นครัวเรือนหนึ่งที่มีปัญหาในด้านที่อยู่อาศัย เพื่อให้สามารถมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีนายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา พันโท ธนรัฐ ลำจวน ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 พันเอก ปัญญาพล สุรทิณฑ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งมีนโยบายในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย และตามข้อสั่งการของนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าหรือตัดเสื้อให้พอดีตัว โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้าน สุขภาพ ความเป็นอยู่ รายได้ การศึกษา การเข้าถึงบริการของรัฐ และปัญหาอื่น ๆ รวมทั้งการค้นหาครัวเรือนตกหล่น โดยใช้กลไกของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยงในการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ครัวเรือนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถขจัดความยากจนและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

สำหรับครอบครัวของนางแวสะปีเยาะ ดามีแล อายุ 59 ปี มีสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจำนวน 3 คน เป็นบุตรสาวและบุตรชายที่มีอาการพิการทางสมอง สภาพบ้านเดิมมีสภาพทรุดโทรม ชำรุด เสาไม้ไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่มีความปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต ประกอบกับความเป็นอยู่ยากลำบาก ทางอำเภอเทพา ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เครือข่ายพัฒนาเทพายั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย จำนวน 80,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนางแวสะปีเยาะ ให้มั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยและมีห้องน้ำถูกสุขลักษณะ

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวขอบทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนและทำงานในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันสร้างบ้านหลังนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานและช่วยกันพัฒนาเพื่อที่จะขจัดยากจนให้หมดไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 

24 พ.ค. 65