วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด และสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562

วันนี้ (26 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด จำนวน 6 แห่ง และสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562จำนวน 8 แห่งโดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมในโอกาสประชุมส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

นายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานใด้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและสถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรฐานที่กำหนดในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2558 โดยในสถานประกอบกิจการใช้มาตรฐานตามกฎหมายทั้งฉบับ ส่วนในสถานศึกษาใช้เกณฑ์เรื่องการบริหารจัดการองค์กร การวิเคราะห์จัดการพื้นที่เสี่ยงและป้องกันระบบอัคคีภัย มาเป็นตัวชี้วัด

ซึ่งจังหวัดสงขลา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการส่งเสริม รณรงค์และเชิญชวนสถานประกอบกิจการ และสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยในปีงบประมาณ 2562 มีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12 แห่ง ดำเนินการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 6 แห่ง ในส่วนของสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 23 แห่ง ตรวจประเมินผ่านเกณฑ์จำนวน 19 แห่ง ในจำนวนนี้ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ได้ไปรับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 แล้วยังคงเหลือ 11 แห่ง ที่จะมอบในวันนี้ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นจำนวน 8 แห่ง ส่วนอีก 3 แห่ง ได้รางวัลชมเชย ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาจะได้ไปมอบให้กับสถานศึกษาต่อไป

สำหรับสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส ซัพพลาย, 2. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ , 3. บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด , 4. บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด , 5.บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด และ 6. บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด สาขาสงขลา

ด้านสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีสงขลา ดีเด่นปีที่ 4, โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา ดีเด่นปีที่ 3, โรงเรียนบ้านคลองประดู่ ดีเด่นปีที่ 2, โรงเรียนวัดคลองยอดี เด่นปีที่ 2, โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย ดีเด่นปีที่ 1, โรงเรียนวัดมะขามคลาน ดีเด่นปีที่ 1, โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ดีเด่นปีที่ 1 และโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ดีเด่นปีที่ 1