วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานของวิทยากรในการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง มอบให้ พลเอก ชินวัตร แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ นายพิทยา เพชรรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานของวิทยากรในการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างสังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงาน ขยายผลองค์ความรู้สู่สถานศึกษาในพื้นที่ทั้งสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐ
โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมจำนวน 141 คน ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลากหลายมิติสัมพันธ์ ทั้งมิติประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์มลายู และความศรัทธาตามหลักศาสนาที่ถูกนำมาบิดเบือนขจัดปัจจัยหรือเงื่อนไขของสาเหตุการก่อความไม่สงบให้หมดไปนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจและปัญญาเป็นฐาน ต้องวิเคราะห์ภาพเชิงระบบ เพื่อให้เข้าใจความซับซ้อนและพลวัตรของปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การปรับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนรองรับในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการ รวมทั้งส่วนที่สำคัญคือต้องสานพลังความสามารถของทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและการพัฒนาในพื้นที่ และจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยพลังของเครือข่ายสถาบันการศึกษาเป็นกลุ่มแกนสำคัญและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาขับเคลื่อน ตลอดจนใช้ความรู้ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและมีสันติสุขร่วมกัน


การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะได้มีการยกระดับความร่วมมือสู่ระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้มีเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

ข่าว : พิมพ์ชนก สุภาพ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ภาพ : ส่วนสร้างการรับรู้ สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า