วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปทำงานในประเทศมาเลเซีย

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้มอบหมายให้ นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปทำงานในประเทศมาเลเซีย โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา อาคารอำนวยการศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา ร่วมด้วย พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้แทนจาก กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนจากหัวหน้าสำนักงานจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ตัวแทนกลุ่มแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูได้ร่วมประชุม ผ่าน video conference ในครั้งนี้ด้วย


สำหรับที่มาของการประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปทำงานในประเทศมาเลเซียจึงทำให้มีพี่น้องประชาชนบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนา กว่า 30,000 คน การประชุมครั้งนี้จึงเป็นการหารือเพื่อหาแนวทางเร่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทยที่ต้องการกลับไปทำงานยังประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขออนุญาตกลับเข้าไปทำงานใหม่และสามารถต่อใบอนุญาตดังกล่าวจาก 6 เดือนเป็นรายปี รวมถึงค่าใช้จ่ายลดลงเพื่อให้พี่น้องชาวไทยที่ต้องกลับเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย


การประชุมครั้งนี้ วันนี้เป็นการรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งกระบวนการที่จะทำให้ขั้นตอนการดำเนินการสั้นลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใบอนุญาตทำงานหรือ work permit โดยวันนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลและหารือถึงหนทางที่เป็นไปได้เพื่อ ศอ.บต. จะได้นำเสนอทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเจรจาหารือกับทางประเทศมาเลเซียเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 คลี่คลายลง

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศอ.บต.