วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 09.30 น. ที่กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุนค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า    อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ที่จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา                           มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา อาทิ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา จำนวน 135 คน เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษา เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา ให้เกียรติและยอมรับในความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงก่อให้เกิดความรัก สามัคคีในชุมชนศาสนิกซึ่งนับถือศาสนาที่ต่างกัน โดยมี ผู้นำศาสนาทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม และผู้แทนจากภาคการศึกษา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานทหารในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมพบปะกับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้กล่าวในช่วงหนึ่งว่า ความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ คือการยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างกันอย่างเข้าใจ และเคารพซึ่งกันและกันอย่างให้เกียรติ เพราะแท้จริงแล้วเราทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกัน ต้องมีความเกื้อกูลและรักใคร่สามัคคีกัน  ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีและสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะสามารถเป็นกลไกสำคัญที่นำไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ดีในพื้นที่ และเป็นเยาวชนตัวอย่างในการสร้างพื้นที่สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 63 ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำศาสนาทั้ง 3 ศาสนา รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงการสร้างความเข้าใจที่ดีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่