วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

พระครูปุญญาพิศาล เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ เจ้าอาวาสวัดพะโคะ รับโล่เชิดชูเกียรติ ประเภทชุมชนคุณธรรมฯ

เมื่อวันที่ 18กันยายน 2563 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ 100 สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบและ 150 หน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ
และในครั้งนี้วัดพะโคะได้รับคัดเลือกรับโล่เชิดชูเกียรติ ประเภทชุมชนคุณธรรมฯโดยพระครูปุญญาพิศาล เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ เจ้าอาวาสวัดพะโคะเป็นผู้รับมอบ


เนื่องจากทางวัดพะโคะโดยการนำของท่านพระครูปุญญาพิศาลฯ ได้นำภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เช่นจัดพิธีอุปบรรพชา-อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ โครงการบวชเนกขัมมะธรรมจาริณี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และ โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมเกียรติฯตลอดจนกิจกรรมในงานต่างๆของวัดมากมาย และทำอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการพิจารณา โดยวัฒนธรรมจังหวัดส่งเรื่องไปที่กระทรวงวัฒนธรรม ว่าวัดเป็นผู้มีอุปการคุณต่อกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้รับโล่เชิดชูเกียรติดังกล่าว


การมอบรางวัลในครั้งนี้จึงถือเป็นขวัญกำลังใจให้องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และการร่วมขับเคลื่อนงานด้วยศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป