วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางสงขลา กรมราชทัณฑ์

วันนี้ (4 ม.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการเข้าฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” จำนวน 201 คน เป็นคนไทย 191 คน และชาวต่างชาติ 10 คน โดยมีนางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางสงขลา กรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทานฯ  โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2564 ซึ่งโครงการพระราชทาน จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 อบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 แปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เช่น การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การสร้างพื้นที่จำลองและวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พออยู่ พอกิน พอใช้ การปฏิบัติในพื้นที่จริง และขั้นที่ 3 สรุปและประเมินผล

          ทั้งนี้ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้สำเร็จการอบรมในโครงการฯ มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปไประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 ม.ค.64