วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

วันนี้ (20 ม.ค. 64) ณ โรงเก็บอากาศยาน กองบิน 56 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา โดยมี พันตรีประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง เป็นผู้เชิญมาเพื่อมอบให้กับ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลตรี เกษม ภิญโญชนม์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยทรงห่วงใยในทุกข์สุขของปวงประชา และมีพระราชประสงค์ที่จะบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

                ตามที่มีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย มีประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน รวมจำนวนทั้งสิน 41,083 ครัวเรือน นั้น

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอด ด้วยทรงห่วงใยในทุกข์สุขของประชาชน และ มีพระราชประสงค์ที่จะบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ ทั้งนี้เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า หน่วยราชการในพื้นที่ยังขาดแคลนยา และเวชภัณฑ์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการ ในพระองค์ โดยกองแพทย์หลวงดำเนินการจัดยาชุดพระราชทานสำหรับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 30,662 ชุด สำหรับพระราชทานแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 10,000 ชุด พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ได้แก่ คลอรีนผง จำนวน 500 กิโลกรัม สารส้ม จำนวน 500 กิโลกรัม และพระราชทานหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ พื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา จำนวน 20,662  ชุด นำไปมอบให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

สำหรับยาชุดพระราชทานดังกล่าว ประกอบด้วย ยาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ ยารักษาโรค ผิวหนัง ยาโรคตา ยาสำหรับโรคระบบทางเดินอาหาร ยาแก้ปวด และชุดทำแผล ซึ่งเหมาะสมสำหรับการเจ็บป่วยในภาวะน้ำท่วม

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

20 ม.ค. 64