วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะ ติดตามผลการขับเคลื่อนตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และข้อสั่งการด้านการศึกษา จากการประชุม ครม.สัญจร จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 (สพฐ. และ สช.)

พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะ ติดตามผลการขับเคลื่อนตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และข้อสั่งการด้านการศึกษา จากการประชุม ครม.สัญจร จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 (สพฐ. และ สช.)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมรายงานผลและติดตามผลการขับเคลื่อนตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลด้านการศึกษา และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563

ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ ท่านชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุม พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งมี ประธาน Cluster สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้รายงานข้อมูล ใน 3 ประเด็นประกอบด้วย
1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
2.การพัฒนาครูและการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ มัสยิด(ตาดีกา)
3.ติดตามการนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอขอบคุณรูปภาพส่วนหนึ่งจาก เครือข่ายปชส. สพป.ปัตตานี เขต 1