วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาครัฐ เป็นประธานการประชุมกิจกรรมการขยายผลกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขในระดับตำบลตามกรอบแผนปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 24 ก.พ 2563ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น.พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาครัฐ เป็นประธานการประชุมกิจกรรมการขยายผลกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขในระดับตำบลตามกรอบแผนปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา หมู่ที่ 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน โดย นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในฐานะประธานชมรม ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง ประหวัติศาสตร์สันติภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม วิทยากรด้านศาสนา ศูนย์สันติวิธี การสร้างความร่วมมือในชุมชนโดยใช่หลักศาสนาวิทยากรด้านสังคมจิตวิทยา ศูนย์สันติวิธี บรรยาย เรื่องการสร้างชุมชนสันติสุข ภายใต้ความเข็มแข็งของครอบครัว