วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะที่ปรึกษา ลงพื้นที่ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2563 ในพื้นที่ จชต.

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส โดยมี นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายดนัย เส้งสีแดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ ในการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนครั้งนี้ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู หน่วยงานการศึกษา ตลอดจนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขจังหวัด ในการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเปิดภาคเรียน

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อเด็กนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะต้องระมัดระวังมากกว่าจังหวัดอื่นแม้ปัจจุบันสถิติผู้ติดเชื้อจะลดลงแล้ว รวมทั้งจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ ต้องการเห็นถึงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และจะนำรูปแบบการจัดการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียนที่มีความพร้อมไปถอดบทเรียนเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับรองรับการเปิดภาคเรียนให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ที่อาจยังไม่พร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และที่ปรึกษาได้มีการจัดทีมลงพื้นที่ทั้งในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านบางมะกรวด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี กศน.จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด โรงเรียนบ้านแพร้ว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ แสดงความห่วงใยถึงกรณีหากพบเด็กติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเปิดภาคเรียน และกรณีการจัดกลุ่มนักเรียนเข้าเรียนตามมาตรการการเว้นระยะห่างของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถรองรับนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนได้ รวมทั้งได้แนะนำให้สถานศึกษาบูรณาการหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19 จะหมดไปและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ด้านพันเอก สุตศรัณย์ ลำเจียก ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ซึ่ง พันเอก สุตศรัณย์ ลำเจียก ได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินการมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในสถานศึกษาโดยเน้นย้ำให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณภูมิ และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในทุกสถานที่ในสถานศึกษา รวมทั้งกำหนดจุดการยืนและนั่งในบริเวณห้องเรียน หรือพื้นที่ส่วนรวมให้มีระยะห่างที่เหมาะสม นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมถึงผู้ประกอบการที่อยู่ภายในสถานศึกษา ขอให้มีการเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนการดูแลภาชนะใส่อาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง