วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ) โดยมี พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การฝึกอบรม พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมอบรมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
  2.เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในอาชีพที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
  3.เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ
  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย จากกลุ่มสตรีอาสาพัฒนานครหาดใหญ่ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19 และประชาชนทั่วไป
  การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีกำหนดการจำนวน 2 วันระหว่างวันวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 โดยมีการฝึกอบรมและการปฏิบัติ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก กล้วย มัน และ เผือก จำนวน 6 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบฉาบอบเนย, รูปแบบฉาบเคลือบคาราเมล, รูปแบบฉาบเคลือบน้ำตาล, รูปแบบ ฉาบรสหวานคลุกงา, รูปแบบฉาบรสปาปริก้า, และรูปแบบฉาบรสเค็ม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาความรู้และทักษะที่ถูกต้อง จากวิทยากร ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และเกิดการพึ่งพาตนเอง ต่อไปในอนาคต ณ อาคารกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่.
  ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่