วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิด ” กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 “


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิด ” กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง,หัวหน้าและเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 โดยจังหวัดสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ นอกจากกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติแล้ว ยังเป็นการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้นและยังถือเป็นการรวมพลังเครือข่ายหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ท้องถิ่น และเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ โคก หนอง นา ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกทั้งได้เป็นการขับเคลื่อนโครงการหาดใหญ่เมืองสีเขียว (Hatyai Green city) ให้ประสบผลสำเร็จ อีกด้วย ณ อ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่