วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลนครหาดใหญ่


วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีจัดการประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 และการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลของ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ โดยมี ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาทั้ง 4 เขต และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย
โดยคณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนานครหาดใหญ่ ภายใต้ หลักการ “สร้าง สาน เสริม”
และได้กำหนดนโยบายการบริหารที่ครอบคลุม ทั้ง 9 ด้าน ดังนี้

 1. นโยบายเร่งด่วน
 2. นโยบายด้านการบริหารภาครัฐ
 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
 4. นโยบายด้านการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
 5. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
 6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
 7. นโยบายด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8.นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  9.นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโลจิสติกส์
  ซึ่งการบริหารตามนโยบาย ทั้ง 9 ด้านจะประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆที่ใกล้เคียง โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ มาเป็นกรอบในการบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนชาวนครหาดใหญ่ได้รับประโยชน์สูงสุด